top of page

כלי אבחון

Boy Playing with Blocks

מבחן אדוס (ADOS (Autism Diagnosis Observation Schedule

נחשב כיום לכלי המהימן ביותר לאבחון אוטיזם כיוון שהוא מבוסס על מדדים מוסכמים שנבחנו במחקרים רבים. המבחן בודק התנהגויות חברתיות ותקשורתיות המעידות על אוטיזם ומועבר על ידי פסיכולוג באמצעות תצפיות מודרכות. במהלך האבחון הילד יבצע סדרה של משימות בצורת משחק אשר בודקות הבנה חברתית, הבנת רגשות, התייחסות לאדם אחר בחדר, שימוש בתקשורת מילולית ולא מילולית ויכולת משחק ושימוש בדמיון. לאדוס יש ארבע גרסאות שונות (מודולות) המותאמות לגילו ורמתו השפתית של הנבדק כך שניתן להעביר אותו לילדים מגיל שנה ועד למבוגרים.

מבחן ADI-R (ראיון הורים)

הראיון מועבר על ידי קלינאי ומורכב מ 93 שאלות בהם ההורים נשאלים על התפקוד הרגשי, התקשורתי והחברתי של הילד מינקות ועד זמן האבחון. הראיון נפתח בשאלות הנוגעות להתפתחות המוקדמת של הילד ורקע כללי וממשיך בשאלות הנוגעות לתקשורת. לאחר מכן ההורים ישאלו בנוגע להתנהגויות חזרתיות ותחומי עניין של הילד וקיומן וחומרתן של רגישויות סנסוריות. בסוף יהיו שאלות לגבי זיכרון ורמת הפעילות של הילד. יתכן שהפסיכולוג יבחר לשאול שאלות נוספות או להשמיט שאלות מסוימות בהתאם לתשובות ההורים.

שאלות לדוגמא:

  • איך הילד/ה שלך מאפשר/ת לך לדעת שהם רעבים או צריכים עזרה?

  • האם הילד/ה מתעניינת בילדים אחרים? אם לא, יש אנשים אחרים בהם הם מתעניינים?

  • האם הילד/ה שלך מחבק/ת או מנשק/ת אותך מבלי להתבקש לכך?

מבחנים קוגנטיבים

במהלך האבחון יעבור הילד מבחנים קוגנטיביים שונים שמטרתם להעריך את יכולותיו הקוגנטיביות (חשיבתיות) של הילד. המבחנים הקוגניטיבים הינם תלוי גיל כך שילדים שמאובחנים בגילאים שונים עוברים מבחנים קוגניטיביים שונים. לחצו כאן למידע נוסף על המבחנים הקוגנטיביים השונים

מבחני שפה

כחלק מאבחון האוטיזם יעבור הילד גם הערכה של יכולות שפה על ידי קלינאית תקשורת. בהערכה יבדק אוצר המילים של הילד, שימוש בפעלים, צורת ההיגוי של מילים, ועוד בהתאם לגיל הילד. הערכת שפה לעיתים כוללת שימוש בחלקים של מבחני שפה פורמליים אך לרוב ההערכות מתבצעות בצורה פחות פורמאלית וכוללות תצפיות, משחק ושיחה עם הילד. בתום תהליך ההערכה, הקלינאית תכתוב סיכום הערכה שפתית ותכנית טיפולית המותאמת לצרכי הילד.

שאלונים

לעיתים האבחון יכלול גם שאלוני הורים לאבחון אוטיזם (דוגמת: CARS-2 ,SCQ ,SRS-2) אשר מאפשרים לקלינאים לבודד מידע נוסף מההורים על חומרת הסימפטומים השונים הנפוצים בילדים עם אוטיזם. במקרים של ספק לגבי האבחנה הקלינאים לעיתים גם משלבים שאלוני גננת/מחנכת (כגון SRS-2) שמאפשרים להבין כיצד הסימפטומים של האוטיזם באים לידי ביטוי במסגרת החינוכית של הילד.

bottom of page