top of page

קלינאות תקשורת

Child In Speech Therapy

קושי בתקשורת בין אישית הוא סממן מרכזי של אוטיזם. ברוב המקרים, ילדים עם אוטיזם מראים יכולות שפה ותקשורת נמוכות כולל תקשורת לא מילולית (ג'סטות, שפת גוף, קשר עין וכדו..).

מקצוע קלינאות התקשורת עוסק במגוון היבטיה של תקשורת בין-אישית מילולית ולא מילולית תוך דגש על פיתוח יכולות השפה והדיבור. הקלינאי עוסק באיתור, אבחון, טיפול, שיקום, מניעה, וייעוץ בהתמודדות עם הקשיים שחווים ילדים על הקשת האוטיסטית. הקלינאי בונה תכנית טיפולית הכוללת את כלל מרכיבי התקשורת בכדי לסייע לילד לתקשר באופן טוב יותר עם הסביבה שלו.

הטיפול של קלינאית התקשורת ייעשה בשיתוף המשפחה בכלל, וההורים בפרט, ובשיתוף הצוותים החינוכיים במסגרות בהן הילדים נמצאים.

תקשורת –  תחום התקשורת לא מתמקד בדיבור מילולי בלבד. קלינאי התקשורת עוסק בתקשורת מילולית באמצעות השפה ובתקשורת הלא-מילולית באמצעות מחוות והבנת הסביבה. תוכנית טיפול יכולה להתמקד למשל בשיפור אינטונציה (הטונים והעוצמה הנכונים לשיחה מסוימת) ובשיפור שפת הגוף של המטופל או הבעות פניו. במקרים אחרים הקלינאי יכול להתמקד בשיפור קריאת המפה החברתית. 

שפה - תחום העוסק בשלושת מרכיבי השפה: צורה, משמעות ושימוש, המשפיעים כולם יחד על יכולות הלמידה של הילד ועל התקשורת המילולית שלו עם הסביבה.

  • צורה - כוללת פונולוגיה העוסקת בזיהוי והפקת הצלילים המרכיבים את השפה כגון אה, בה, גה וכול... מורפולוגיה העוסקת בשילוב הפונמות ליצירת מילים תקינות, ותחביר העוסק במבנה המשפט.

  • משמעות - סמנטיקה העוסקת במשמעות של מילים, משפטים, פתגמים, וכדו... שימוש באוצר מילים נרחב ויצירת משפטים יצירתיים ומורכבים.

  • שימוש – הביצוע המעשי, עוסק בכללי השימוש בשפה. קלינאי התקשורת עוסקים בקידום ובשכלול יכולותיו של המטופל בהבנה ובהבעה של השפה המילולית. כמו כן, התאמת המילים והביטויים הנכונים לצד השני בשיחה והיכולת לנהל שיחה הדדית.

במקרים מסוימים יכולת הדיבור הראשונית של המטופל מצומצמת מאוד ולעיתים ישנם ילדים שלא מדברים כלל. במקרים כאלה, יעזר הקלינאי בדרכי תקשורת לא מילולית כמו למשל סימני ידיים, תמונות, לוחות תקשורת, אפליקציות ועוד.

דיבור -  היכולת לדבר באופן שיהיה מובן לצד השני, שימוש בהגיה נכונה של המילים תוך בניית שטף דיבור הגיוני, שימוש בעוצמה ובאינטונציה נכונה במטרה לאפשר שילוב מוצלח יותר בחברה.

דוגמה להדרכה טיפולית של קלינאית תקשורת:

טניה ניצן, קלינאית תקשורת

המרכז הלאומי לחקר אוטיזם

autismlogo_edited_edited.png
bottom of page